Quyền và trách nhiệm của người quản trị sàn phân phối bất động sản

Người quản lí, điều hành sinh hoạt của sàn phân phối có các quyền sau:

– Quản lí, điều hành sinh hoạt của sàn phân phối bất động sản.

– Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền trang bị kiến thức có liên quan đến bất động sản theo luật của pháp luật

– Yêu cầu hành khách trang bị thông tin, tài liệu về bất động sản được đưa lên sàn phân phối bất động sản.

– Từ chối đưa lên sàn phân phối bất động sản các bất động sản không đủ tiện nghi đưa vào kinh doanh.

– Thu tiền bảo dưỡng của hành khách có bất động sản đưa lên sàn phân phối bất động sản.

– Yêu cầu hành khách bồi thường thiệt hại do lỗi của hành khách gây ra.

⁂⁂⁂ Tham khảo : Sàn phân phối bất động sản tại PropzyVn ⇚⇚⇚ Click Ngay

Người quản lí, điều hành sàn phân phối bất động sản có các trách nhiệm sau:

– Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn phân phối phải có đủ tiện nghi để đưa vào kinh doanh.

– Cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu do mình cung cấp.

– Cung cấp các bảo dưỡng về bất động sản tại các sàn phân phối bất động sản.

– Bảo đảm cơ sở vật chật, kĩ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Bảo đảm để sàn giao dịch bất động sản hoạt động đúng nội dung đã đăng kí; thực hiện chế độ báo cáo theo qui định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.

Quyền của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch bất động sản được thể hiện như sau:

– Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bất động sản.

– Yêu cầu cung cấp các dịch vụ về bất động sản.

– Yêu cầu sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra.

– Các quyền khác theo qui định của pháp luật

Nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn :

– Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Trả tiền dịch vụ cho sàn giao dịch bất động sản.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

Tin tức mua bán bất động sản tại Facebook Propzy Việt Nam : https://www.facebook.com/propzyvietnam ⇚⇚⇚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On LinkedinVisit Us On Instagram